ประวัติความเป็นมา

  • ประวัติงานเลขานุการผู้บริหาร
  • วันที่ 3 มกราคม 2538


     ก.ม. อนุมัติให้จัดตั้งงานเลขานุการผู้บริหารในกองกลาง